1.      ზოგადი პირობები

 

 

1.1 წინამდებარე შეთანხმება არეგულირებს ურთიერთობას შპს „ონლაინ შოპ გრუპი"- ის    ინტერნეტ მაღაზია  www.momitane.ge  (შემდგომში „მაღაზია") და მაღაზიის მყიდველს (შემდგომში „მყიდველი“) შორის.

ღილაკის „ვეთანხმებიდაჭერააგრეთვე ვებგვერდის მეშვეობით მიღებული ინფორმაციის ან მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმასრომ მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას წინამდებარე წესებსა და პირობებთან.

 

1.2 საიტზე რეგისტრაციის დროს მომხმარებელი ვალდებულია წარადგინოს ზუსტი და       სრული ინფორმაცია და ცვლილების შემთხვევაში მოახდინოს მისი განახლება.

 

 

 

  1.3 საიტზე დარეგისტრირებისას მობილური ტელეფონის ნომრის მითითებითთქვენ     ავტომატრად ეთანხმებითრომ კომპანიას შეეძლება მითითებული ნომერი გამოიყენოს   მარკეტინგული მიზნებისთვის სმს შეტყობინებების და ემეილების გამოსაგზავნათ.

 

იმ შემთხვევაში თუ არ გინდათ მიიღოთ სმსემაილის ან სატელეფონო შეტყობინებები ჩვენი   კომპანიიდან , მომხმარებელმა წერილი უარი შეტყობინებებზე უნდა მოიწეროს კომპანიის   ოფიციალურ ემაილზე: momitanege@gmail.com

 

 

  

2. გადახდის მეთოდები :

2. 1 ნებისმიერი ბანკის Visa, Master Card -ის ბარათების საშუალებით 

2.2  საბანკო გადმორიცხვა

 

TBC ბანკში საბანკო გადმორიცხვა

 შპს ონლაინ შოპ გრუპ / 405393783

 

IBAN: GE38TB7983236080100011

საქართველოს ბანკში საბანკო გადმორიცხვა 

შპს ონლაინ შოპ გრუპ / 405393783

IBAN: GE63BG0000000365887265

  

 2.3 ნაღდი ანგარიშსწორებით კურიერთან თბილისში

3. მიწოდების მეთოდები:

3.1 10.00 საათიდან 17:30 საათამდე განხარციელებულ შეკვეთებს მოგაწვდით შეკვეთის დაფიქსირებიდან 2 საათის განმავლობაში ( ± 30 წუთი) . 

3.2 17:30 საათის შემდეგ განხორციელებული შეკვეთის მიწოდება ხორციელდება მომდევნო დღის 11:00 საათიდან 12:00 საათამდე

4. ტარიფები:

4.1 თბილისში  მიწოდების საკომისიო შეადგენს 3 ლარს.

 

4.2 საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში მიწოდების საფასური უნდა დააზუსტოთ ოპერატორებთან

 

მისამართი.თბილისისაქართველოს ბიზნეს ცენტრი "დიდუბე პლაზა" , .წერეთლის გამზ: N 116

მე-3 სართულიოფისი: 357 

ტელ: (+995) 32 2 500 195

5. გარანტია და პასუხისმგებლობა

5.1 გამყიდველი არ აგებს პასუხს ზიანზერომელიც მიადგა „მყიდველს“ ინტერნეტ - მაღაზიაში შეძენილი საქონლის არასათანადოდ გამოყენების შედეგად.

5.2 გამყიდველი არ აგებს პასუხს ზიანზერომელიც წარმოიშვა  მესამე პირების არამართლზომიერი ქმედების შედეგად;

5.3 პროდუქციის მიღების შემდგომ დასაბუთებული პრეტენზიის შემთხვევაში „მყიდველს“ უფლება აქვს მოითხოვოს თანხის ანაზღაურებაამისათვის მან უნდა მიმართოს საიტის ადმინისტრაციას ელფოსტის მეშვეობით პროდუქციის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისაამ ვადის გასვლის შემდგომ თანხის ანაზღაურება არ მოხდებაპრეტენზიის დაკმაყოფილების შემთხვევაში თანხის დაბრუნება მოხდება შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს სამი სამუშაო დღისა.

 

5.4 “მყიდველის“ მიერ  პროდუქციის შესყიდვიდან 5 სამუშაო დღის გასვლის შემდგომ, „მყიდველს“ უფლება აქვს დასაბუთებული პრეტენზიის შემთხვევაში  6 თვის განმავლობაში მოითხოვოს პროდუქციის შეკეთება ან გამოცვლა.

 

 5.5„მყიდველი“ პასუხისმგებელია მის მიერ ინტერნეტ - მაღაზიაში რეგისტრაციისას       სარწმუნო მონაცემების მითითებაზე

5.6 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან მათი მოვალეობების სრულად ან  ნაწილობრივად შეუსრულებლობის გამოთუ ამგვარი შეუსრულებლობა გამოწვეულია    დაუძლეველი ძალის მქონე გარემოებების ზემოქმედებითსაგანგებო ხასიათის მოვლენათა   შედეგადრომელთა გათვალისწინება და თავიდან აცილება მხარეების მიერ შეუძლებელი იყო.

5.7 ყველა იმ შემთხვევებზერომლებიც არ არის გათვალისწინებული 4.6 პუნქტითმხარეები  მოვალეობების შეუსრულებლობისა ან და არაჯეროვანი შესრულებისას პასუხს აგებენ      საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

5.8 მყიდველითავის მხრივიღებს ვალდებულებას მართლზომიერად გამოიყენოს შეძენილი პროდუქცია.

 5.9 ვებვერდის ადმინისტრაცია  იხსნის პასუხისმგელობასმომხმარებლის მიერ საკრედიტო ბარათის კანონსაწინააღმდეგოდ  გამოყენების შემთხვევაში.

 

6. კონფიდენციალურობა

ვებვერდი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას დაიცვას მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია და არ გადასცეს ის მესამე მხარეს მომხმარებლის თანხმობის გარეშეგარდა იმ შემთხვევებისაროდესაც არსებობს ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

check Товар добавлен для сравнения