1.
      ზოგადი პირობები

 

 1.1 წინამდებარე შეთანხმება არეგულირებს ურთიერთობას შპს „სიმულატორს შოპ "-ის ინტერნეტ მაღაზია www.momitane.ge (შემდგომში მაღაზია") და მაღაზიის მყიდველს (შემდგომში მყიდველი“) შორის.

  

ღილაკის ვეთანხმები" დაჭერა, აგრეთვე ვებ-გვერდის მეშვეობით მიღებული ინფორმაციის ან მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას წინამდებარე წესებსა და პირობებთან.

 

 

1.2 საიტზე რეგისტრაციის დროს მომხმარებელი ვალდებულია წარადგინოს ზუსტი და სრული ინფორმაცია და ცვლილების შემთხვევაში მოახდინოს მისი განახლება.

 

 

  1.3 საიტზე დარეგისტრირებისას მობილური ტელეფონის ნომრის მითითებით, თქვენ ავტომატრად ეთანხმებით, რომ კომპანიას შეეძლება მითითებული ნომერი გამოიყენოს მარკეტინგული მიზნებისთვის სმს შეტყობინებების და ემეილების გამოსაგზავნათ.

 

იმ შემთხვევაში თუ არ გინდათ მიიღოთ სმს, ემაილის ან სატელეფონო შეტყობინებები ჩვენი კომპანიიდან , მომხმარებელმა წერილი უარი შეტყობინებებზე უნდა მოიწეროს კომპანიის ოფიციალურ ემაილზე: momitanege@gmail.com

 

  

2. გადახდის მეთოდები :

 

2. 1 ნებისმიერი ბანკის Visa, Master Card -ის ბარათების საშუალებით 

 

 

2.2  საბანკო გადმორიცხვა: 

 

 

გადახდის მეთოდები :

1.  საბანკო გადმორიცხვა: 


TBC ბანკში საბანკო გადმორიცხვა

 შპს სიმულატორს შოპ 404530959  IBAN: GE28TB7985036080100004

 

 2.3  ნაღდი ანგარიშსწორება კურიერთან შესაძლებელია როგორც თბილისში ასევე საქართველოს დანარჩენ რეგიონში.

 

მიწოდების მეთოდები:

1.  თბილისში 10.00 
საათიდან 12:00 საათამდე განხარციელებულ შეკვეთებს მოგაწვდით შეკვეთის დაფიქსირებიდან 2 საათის განმავლობაში ( ± 30 წუთი) . 

2. თბილისში 12:00 საათის შემდეგ განხორციელებული შეკვეთის მიწოდება ხორციელდება მომდევნო დღეს 

3. თბილისში პარასკევს 12: 00 საათის შემდეგ , შაბათს და კვირა დღეს გაკეთებული შეკვეთების მიწოდება ხორციელდება ორშაბათს

4. თბილისის გარდა, საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში შეკვეთას მოგაწვდით 3 სამუშაო დღეში,  გადახდა შესაძლებელია  ნებისმიერი ბანკის Visa, Master Card -ის ბარათების საშუალებით , საბანკო გადარიცხვით და ნაღდი ანგარიშწორებით კურიერთან.

 

 

 

4. ტარიფები:

 


4.1 
თბილისში  მიწოდების ღირებულებაა : 5 ლარი

4.2 საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში მიწოდების საფასური დააზუსტეთ ოპერატორებთან.  ( არ ვაგზავნით სუპერმარკეტის პროდუქციას და ყვავილებს )

  

მისამართი: .თბილისი, საქართველოს ბიზნეს ცენტრი "დიდუბე პლაზა" , .წერეთლის გამზ: N 116

მე-3 სართული, ოფისი: 358 

ტელ: (+995) 32 2 500 195

 

  

5. გარანტია და პასუხისმგებლობა

 

5.1 გამყიდველი არ აგებს პასუხს ზიანზე, რომელიც მიადგამყიდველსინტერნეტ - მაღაზიაში შეძენილი საქონლის არასათანადოდ გამოყენების შედეგად.

 

5.2 გამყიდველი არ აგებს პასუხს ზიანზე, რომელიც წარმოიშვა  მესამე პირების არამართლზომიერი ქმედების შედეგად;

 

5.3 პროდუქციის მიღების შემდგომ დასაბუთებული პრეტენზიის შემთხვევაშიმყიდველსუფლება აქვს მოითხოვოს თანხის ანაზღაურება. ამისათვის მან უნდა მიმართოს საიტის ადმინისტრაციას ელ. ფოსტის მეშვეობით პროდუქციის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა. ამ ვადის გასვლის შემდგომ თანხის ანაზღაურება არ მოხდება. პრეტენზიის დაკმაყოფილების შემთხვევაში თანხის დაბრუნება მოხდება შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს სამი სამუშაო დღისა.

 

5.4 “მყიდველისმიერ  პროდუქციის შესყიდვიდან 5 სამუშაო დღის გასვლის შემდგომ, „მყიდველსუფლება აქვს დასაბუთებული პრეტენზიის შემთხვევაში  6 თვის განმავლობაში მოითხოვოს პროდუქციის შეკეთება ან გამოცვლა.

 

 

5.5 „მყიდველიპასუხისმგებელია მის მიერ ინტერნეტ - მაღაზიაში რეგისტრაციისას სარწმუნო მონაცემების მითითებაზე

 

  

5.6 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან მათი მოვალეობების სრულად ან ნაწილობრივად შეუსრულებლობის გამო, თუ ამგვარი შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მქონე გარემოებების ზემოქმედებით, საგანგებო ხასიათის მოვლენათა შედეგად, რომელთა გათვალისწინება და თავიდან აცილება მხარეების მიერ შეუძლებელი იყო.

  

 

5.7 ყველა იმ შემთხვევებზე, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული 4.6 პუნქტით, მხარეები მოვალეობების შეუსრულებლობისა ან და არაჯეროვანი შესრულებისას პასუხს აგებენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

 

5.8 მყიდველი, თავის მხრივ, იღებს ვალდებულებას მართლზომიერად გამოიყენოს შეძენილი პროდუქცია.

 

 5.9 ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია  იხსნის პასუხისმგელობას, მომხმარებლის მიერ საკრედიტო ბარათის კანონსაწინააღმდეგოდ  გამოყენების შემთხვევაში.

  

 

6. კონფიდენციალურობა

ვებ-გვერდი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას დაიცვას მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია და არ გადასცეს ის მესამე მხარეს მომხმარებლის თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

check პროდუქტი დაემატა შესადარებლად